Tharo van Broekhoven

Tharo heeft doorzettingsvermogen en is creatief, flexibel, collegiaal en leergierig
  • Studie BSc: Gezondheidszorg Technologie
  • Studie MSc: Health Care Management
  • Geboren in 1996
  • Woont in Tilburg

Algemeen

Tharo heeft de Mmaster Health Care Management, de pre-master Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg afgerond aan de Erasmus University en de bachelor Gezondheidszorg Technologie afgerond aan de Avans Hogeschool van Breda en Tilburg.

Tijdens zijn master scriptie heeft Tharo een onderzoek verricht over Adolescents en Young Adults (AYAs) die kanker hebben gehad of hebben. Hierbij keek hij naar het gebruik van webconsults voor nabehandeling gesprekken en hoe deze verbeterd kunnen worden. Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen het AYA Care Network met de focus op de polikliniek in het Erasmus Medical Center.

Voor zijn bachelor scriptie heeft Tharo binnen het Urban Sports Performance Centre een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en voorkeuren voor blessurepreventie bij skateboarders.

Daarnaast heeft Tharo stage gelopen in het Bravis Ziekenhuis Roosendaal en Bergen op Zoom. Hier heeft hij onderzocht hoe het Bravis Ziekenhuis ervoor kan zorgen dat meer patiënten gebruik gaan maken van het elektronisch patiëntendossier. Tharo heeft ook voor vier maanden stage gelopen bij Healthshare in Sydney, Australië.

Tharo zijn motivatie voor het Traineeship zorg & welzijn komt van het samenwerken met mensen en ervoor proberen te zorgen dat mensen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Voorbeelden van onderwerpen die Tharo aanspreken zijn zorgkwaliteit, innovatie en verbeteren, binnen deze domeinen zoekt hij graag de verbinding met collega's, patiënten en cliënten.

Testimonial

Na het afronden van mijn hbo-bachelor Gezondheidszorg Technologie wilde ik nog graag doorleren omdat ik nog niet klaar was voor mijn gevoel. Dit resulteerde in de pre-master Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aansluitend de master Health Care Management. Ik weet niet precies waar mijn interesse in de gezondheidszorg vandaan komt, maar toch wist ik op de middelbare school al wel dat ik een baan in de gezondheidssector wilde.

Ik werd via LinkedIn benaderd om een Traineeship te starten bij High Select. Na even kort op de site te hebben gekeken leek het mij een geschikte organisatie om mijn werk carrière te beginnen. Dit heeft er onder andere mee te maken dat ik een erg breed interesseveld heb, waardoor een Traineeship de ideale keuze is. Het ontdekken bij wat voor soort werkzaamheden en organisaties ik echt op mijn plek ben, in combinatie met het ontwikkelen van mijzelf aan de hand van trainingen en workshops gaat er hopelijk voor zorgen dat ik succesvol mijn Traineeship zorg en welzijn afrond.

Dit resulteert in het volgende kernleerpunt voor de komende twee jaar: ik hoop via het Traineeship duidelijk te krijgen waar mijn interesses echt liggen. Dit hoop ik te bereiken door mijzelf op professioneel en persoonlijk vlak te ontwikkelen. Tijdens de verschillende opdrachten hoop ik waarde toe te kunnen voegen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Het Traineeship is voor mij geslaagd als ik over twee jaar een beter zicht heb op mijn toekomst.

Afgeronde projecten

Project 1: Stafmedewerker Zorg en Kwaliteit bij Zorgstroom

Binnen de organisatie Zorgstroom in Middelburg had Tharo de functie van Stafmedewerker Zorg en Kwaliteit. Het takenpakket was erg breed en varieerde naar aanleiding van prioriteiten die gesteld werden vanwege Corona. De volgende taken vielen in ieder geval binnen het takenpakket van Tharo:

Beheren van het handboek

Binnen het handboek staat informatie die nodig is om goede, kwalitatieve en veilige zorg te geven. Een voorbeeld hiervan is informatie over hygiëne en infectiepreventie. Tharo zorgde er samen met collega's voor dat dit handboek is aangevuld met de meest recente en relevante informatie.

Medicatietoediening (Medimo)

In de thuiszorg en niet-behandellocaties wordt geen gebruik gemaakt van Medimo. Tharo heeft samengewerkt met een collega organisatie tijdens de opzet van het project en het project geleid. Onderdelen hiervan zijn:

  • Het opstellen van een projectplan, informatiebrieven apothekers en apotheekhoudende huisartsen
  • Opzetten pilot
  • Communicatie met de thuiszorgteams (23), hospices (2), apotheken, teamcoaches (teamleiders) van de thuiszorgteams, projectleider Medimo en WVO Zorg

Pilot bewegingsagoog

Tharo was onderdeel van de projectgroep en heeft deze pilot verder gedraaid. Tijdens de pilot werd er samengewerkt met verschillende disciplines zoals Fysiotherapeuten, Beweegwetenschappers en Bestuur, waar verschillende belangen bij betrokken zijn. Het doel van de pilot was om na zes maanden te beslissen of een bewegingsagoog een positieve invloed heeft op het fysiek en welzijn van de cliënten.

Project Waardigheid en Trots

Project Waardigheid en Trots focust zich op de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Aan de hand van een kwaliteitskader wordt de kwaliteit van het leven van de cliënt geoptimaliseerd. Tharo was onderdeel van de projectgroep Waardigheid en Trots en hield zich bezig met onderdelen zoals het kwaliteitsweb en positieve gezondheid. Tharo heeft hier vooral de rol van verbinder in gehad. Hij heeft gesprekken gehad met collega's en vervolgens de verbinding gevonden met het project Waardigheid en Trots zodat alles vanuit een centraal punt opgepakt kan worden.

Onderdeel hiervan is methodisch werken; De rol van Tharo binnen het methodisch werken was het controleren van de bestaande beleidsstukken met behandelteam, gedragsteam, Bestuurder en Locatiemanagers. Het doel was om het methodisch werken ingebed te krijgen in de verschillende besprekingen met de cliënt.

Vanuit de staf zorg en kwaliteit neemt Tharo deel aan het crisisbeleidsteam omtrent Covid-19.

Vooral in de eerste maanden van het project bij Zorgstroom was Covid-19 een groter onderdeel in de dagelijkse werkzaamheden. Onderdelen hiervan waren het bijhouden van de positieve testen, vragen van collega's omtrent Covid-19 beantwoorden, beleid aanpassen en controleren.

In de latere maanden van het project was het minder druk met Covid-19 en heeft Tharo de taak van de staf hierin afgebouwd en deze taken gelegd bij andere takken binnen de organisatie.

Dagelijkse taken behorende bij de functie staf zorg en kwaliteit

Vanuit de functie die Tharo heeft binnen de organisatie komt het ook voor dat er ongeplande vragen/verzoeken binnenkomen waarmee hij dan aan de slag ging. Denk hierbij aan het meedenken/beslissen over opbaar beleid, sieradenbeleid, gesprekken voeren met medewerkers over voorstellen voor kwaliteitsverbetering.

Daarnaast nam Tharo vanuit zijn functie deel aan verschillende overleggen zoals het divisieoverleg (intramuraal en thuiszorg), onderzoekscommissie incident, kwaliteitsgesprekken Waardigheid en Trots, overleg behandelteam met bestuur.

Project 2: Beleidsmedewerker bij Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Zijn tweede project voerde Tharo uit bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Hier had hij de rol van Beleidsmedewerker. Als Beleidsmedewerker hield hij zich bezig met drie grotere opdrachten, namelijk:

Capaciteitsraming

Om te bepalen hoe groot de instroom moet zijn van de opleiding huidtherapie, moest goed in kaart worden gebracht wat de vraag en wat het aanbod was van nu en van de toekomst. Dit werd vanuit de NVH samen met NIVEL opgepakt. Tharo leidde dit project samen met de Directeur vanuit de NVH.

Vergoedingen

Tharo heeft gegevens opgehaald en opgezocht om vervolgens een rapport te maken van de huidige situatie van de vergoedingen voor verschillende behandelingen. Daarna werd gekeken wat de gewenste situatie was. Het totale verslag kon naar verschillende organisaties gestuurd worden om te laten zien waar ze mee aan de slag moesten.

Daarnaast was Tharo ondersteunend bij andere projecten:

Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel van de huidtherapeut was nog in concept. Tharo dacht samen met collega’s mee over het verder invullen en uitrollen van dit beroepsprofiel.

Organisatiestructuur

Er werd gekeken naar de structuur van de organisatie zelf. Hierbij werd bijvoorbeeld gekeken of het noodzakelijk was om zaken anders in te richten. Tharo keek onder andere mee naar de statuten, huishoudelijk reglementen en aansluiten bij de sessies met het bestuur.

Project 3: Junior teammanager bij Maasstad Ziekenhuis

Tharo voerde zijn derde opdracht uit bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, hier had hij de functie Junior Teammanager bij de polikliniek oogheelkunde.

Hij hield zich bezig met de dagelijkse processen op de afdeling en het bewaken van de continuïteit. Onderdeel hiervan was het oplossen van problemen/storingen met interne afdelingen in het ziekenhuis of externe bedrijven. Een dag kon er van tevoren rustig uit zien, maar dit kon 's ochtends veranderen in een dag waarbij allerlei zaken geregeld moesten worden.

Ook was hij verantwoordelijk voor het personeel op de afdeling. Hij maakte en bewaakte de planning, verdeelde de taken en zorgde ervoor dat deze taken goed uitgevoerd konden worden. Daarnaast voerde hij gesprekken met medewerkers als zij ergens mee zaten, voerde hij periodieke evaluaties en sollicitatiegesprekken. Verder had hij ook gesprekken met medewerkers om erachter te komen hoe processen efficiënter gemaakt konden worden (zo konden taken ergens anders komen te liggen, zodat herhaalwerk voorkomen werd).

De dagen waarop zijn collega teammanagers afwezig waren, was Tharo waarnemend voor hun afdelingen (dermatologie, MDL-centrum, MDL-poli en KNO). Hij was telefonisch bereikbaar voor werknemers van die afdelingen indien er vragen of ziekmeldingen waren.

Vanuit de Junior Manager rol waren er ook verschillende projecten waar hij mee bezig is:

  • Digitalisering OK-planning

Het uitzoeken en inplannen van patiënten werd gedaan aan de hand van verschillende fysieke mappen waarin het overzicht zat van patiënten die geopereerd moesten worden. Tharo heeft samen met de arts en planning dit proces in kaart gebracht en besproken, zodat het digitaal efficiënter en veiliger gemaakt kon worden.

  • Funduscamera

Om wachtlijsten weg te werken kon gebruik gemaakt worden van een funduscamera. Tharo had hiervoor contact met de medisch manager, DBC-adviseur en een extern bedrijf om uit te zoeken wat de mogelijkheden waren.

Huidig project

Project 4: Adviseur Beleid, Kwaliteit en Innovatie bij Avoord