Over de Algemene Voorwaarden

High Select werkt op basis van haar Algemene Leveringsvoorwaarden en de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg. 

Lees hier de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg. Lees de Algemene Leveringsvoorwaarden van High Select B.V. hieronder.

High Select B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden

 HIGH SELECT B.V.                                                                                                           (VERSIE OKTOBER 2022)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel l / Definities

In deze Voorwaarden gelden de volgende definities;

 1. High Select de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid High Select B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32109058.
 2. Trainee: de werknemer van High Select die door High Select ter beschikking wordt gesteld aan een derde om krachtens een door die derde verstrekte opdracht werkzaamheden op projectbasis te verrichten.
 3. Kandidaat een door High Select geselecteerde potentiële Trainee, die aan Opdrachtgever is voorgelegd middels een profielschets danwel is voorgesteld aan Opdrachtgever door een kennismakingsgesprek.
 4. Opdrachtgever: de opdrachtgever van High Select en de organisatie waaraan door High Select een Offerte is uitgebracht.
 5. Offerte: de formele aanbieding van de diensten en/of activiteiten uitgevoerd door High Select.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen High Select en Opdrachtgever op grond waarvan een Trainee door High Select ter beschikking wordt gesteld om werkzaamheden op projectbasis te verrichten tegen betaling van het overeengekomen Tarief door Opdrachtgever aan High Select.
 7. Tarief: het Tarief dat High Select aan Opdrachtgever in rekening brengt zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform Overeenkomst en Voorwaarden.
 8. Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van High Select.

Artikel 2 / Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten tussen High Select en Opdrachtgever.
 2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met High Select, voor de uitvoering waarvoor derden betrokken dienen te worden.
 3. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij partijen gezamenlijk zijn overeengekomen hiervan schriftelijk af te wijken.
 5. Uitsluitend Offertes en/of Overeenkomsten die getekend zijn door een der directeuren van High Select kunnen als rechtsgeldig worden beschouwd.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing. High Select en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 / Offertes

 1. De door High Select verstrekte Offertes zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen geldig tenzij in de Offerte anders is aangegeven.
 2. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding op enige wijze afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is High Select daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij High Select anders aangeeft.

Artikel 4 / Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van voorschotfacturen. In de eerste week van iedere maand zal een voorschotfactuur gebaseerd op ongeveer 75% van de te verwachten te werken uren toegezonden worden.
 2. De eindafrekening vindt maandelijks achteraf plaats op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren van de betreffende maand, een en ander conform de administratie van High Select en behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever ontvangt op eerste verzoek een specificatie van het aantal gewerkte uren.

Artikel 5 / Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door High Select aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van een betaling.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum vertragingsrente verschuldigd. Voorts is High Select gerechtigd om alle (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Naast hetgeen in het vorige lid is bepaald, geldt dat partijen bij wijze van de Overeenkomst overeenkomen dat High Select bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever vermogensschade lijdt gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van€ 50,00. Dit bedrag zal op dat moment aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van High Select op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. De gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 / Continuïteit

 1. Indien Opdrachtgever de onderneming of de activiteit waar de ter beschikkingstelling van de Trainee betrekking op heeft, op welke wijze ook overdraagt, of de zeggenschap daarover doet wijzigen, is hij verplicht de verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst en de bijbehorende Voorwaarden met de onderneming, respectievelijk de activiteit mede over te dragen, bij gebreke, waarvan Opdrachtgever voor de nakoming van die verplichtingen voor het geheel aansprakelijk blijft.
 2. De Overeenkomst blijft van kracht, indien High Select geheel of ten dele van naam, rechtsvorm, eigenaar of samenstelling verandert.

Artikel 7 / Beëindiging

Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de ter beschikkingstelling van de Trainee aan Opdrachtgever. De Overeenkomst kan als volgt eindigen:

a) De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de bepaalde tijd als aangegeven in de bevestiging van de Overeenkomst, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

b) De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het tijdstip dat High Select de Trainee niet meer ter beschikking kan stellen aan Opdrachtgever doordat de arbeidsovereenkomst tussen High Select en de Trainee is geëindigd. Indien de ter beschikkingstelling van de Trainee is geëindigd wegens een oorzaak toerekenbaar aan Opdrachtgever dan wel een oorzaak die voor diens rekening en risico komt, heeft High Select recht op vergoeding van de hierdoor door haar geleden schade, inclusief alle kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, de gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Artikel 8 / Ontbinding

 1. Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die Overeenkomst. Elk van partijen kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die de Overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde diensten van rechtswege.
 2. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een Overeenkomst als bedoeld in het vorige artikel reeds prestaties ter uitvoering van die Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat High Select ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die High Select voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Indien Opdrachtgever, zonder wederzijdse schriftelijke toestemming, overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst wordt de resterende contractperiode aan Opdrachtgever gefactureerd, zoals overeengekomen in de Overeenkomst, tegen een gemiddelde van 36 uur per week.

Artikel 9 / Overmacht

 1. High Select is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge een Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan omstandigheden die – direct of indirect – het gevolg zijn van of samenhangen met: overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften, staat van beleg, staat van oorlog, technische storingen in het bedrijf van High Select, ziekteverzuim, werkstakingen, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, verkeersbelemmeringen, technische storingen aan vervoermiddelen, brand, explosie of andere omstandigheden, die buiten haar invloedssfeer zijn gelegen.
 3. Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd of voorzien wordt dat deze langer dan negentig dagen zal duren, heeft ieder der partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10 / Niet-overname beding

 1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van High Select gedurende de geldigheid van de Offerte of de Overeenkomst of binnen 26 weken na het verlopen van de Offerte of het einde van de Overeenkomst een rechtstreeks dienstverband aan te gaan met de Trainee of de Kandidaat van High Select, of op een andere wijze dan via High Select gebruik te maken van de diensten van de Trainee of de Kandidaat.
 2. High Select zal aan de goedkeuring bedoeld in lid l van dit artikel de voorwaarde verbinden van een vergoeding tot het bedrag dat High Select aan Opdrachtgever in rekening had kunnen brengen tot het eerste tijdstip waarop de Overeenkomst zou kunnen eindigen ingevolge het bepaalde in artikel 7 van deze Voorwaarden, met een minimum van € 12.000,00 exclusief BTW.
 3. Goedkeuring als hiervoor bedoeld, houdt – in het geval dat de Overeenkomst nog niet geëindigd is op het tijdstip dat Opdrachtgever met de Trainee een rechtstreeks dienstverband aan wenst te gaan of anders dan via High Select gebruik wenst te maken van diensten van de Trainee – tevens in de totstandkoming van een beëindiging van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7 van deze Voorwaarden.
 4. Bij overtreding van het verbod, zoals opgenomen in lid l van dit artikel, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van High Select, zonder sommatie of ingebrekestelling, een direct opeisbare boete van € 6.000,00, alsmede een boete van € 250,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
 5. Indien de Opdrachtgever gedurende de geldigheid van de Offerte of de Overeenkomst of binnen 26 weken na het verlopen van de Offerte of het einde van de Overeenkomst een rechtstreeks dienstverband aangaat met de Trainee of de Kandidaat of op een andere wijze dan via High Select gebruik maakt van diensten van de Trainee of Kandidaat dan is de Opdrachtgever tevens aan High Select verschuldigd een vergoeding voor de door High Select verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de Trainee of Kandidaat ter hoogte van€ 6.000,00 exclusief BTW.

Artikel 11 / Aansprakelijkheid van High Select

 1. De totale aansprakelijkheid van High Select is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. High Select heeft een inspanningsverplichting en geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden uit hoofde van deze Overeenkomst.
 3. High Select is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Trainee is aangegaan met of die door hem zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of derden.
 4. De aansprakelijkheid van High Select voor schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade, en slechts tot het gedeelte van de Overeenkomst waarop de geleden schade betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van het betaalde honorarium (exclusief BTW) voor de werkzaamheden waarvan de schade het rechtstreekse gevolg is.
 5. Onder directe schade als bedoeld in het vorige lid wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van High Select aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 6. High Select is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. High Select is nimmer aansprakelijk voor kosten voortvloeiende uit doorlening aan derden door Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van High Select voor de doorlening aan deze derden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in de artikelen 2:24a en 2:24b BW.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij High Select meldt.
 9. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade komen te vervallen indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van High Select.

Artikel 12 / Geheimhouding en Persoonsgegevens

 1. High Select zal met de Trainee overeenkomen dat de Trainee geheimhouding dient te betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever of derden, waar de Trainee op grond van zijn/haar terbeschikkingstelling kennis van neemt of waarover de Trainee kan beschikken gedurende het uit te voeren project.
 2. Alle informatie die wordt verstrekt door de Trainee/Opdrachtgever is vertrouwelijk voor High Select, Opdrachtgever, Trainee en verdere. Informatie is vertrouwelijk als de Trainee/Opdrachtgever dit aangeven, of als dit duidelijk is.
 3. High Select hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook aan de privacy van partijen. Om die reden worden de aan High Select verstrekte (persoons-)gegevens alleen voor de in het Privacybeleid opgenomen doeleinden verwerkt. Dit Privacybeleid legt vast op welke wijze High Select persoonsgegevens verzameld, met welk doel en op welke wijze verwerking plaatsvindt, teneinde de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming te doen naleven. Het Privacybeleid is te allen tijde te raadplegen via de website.
 4. High Select zal de persoonsgegevens van de Trainee uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de Overeenkomst, de deelname van de Trainee aan een activiteit in het kader van het Traineeship en voor haar eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden.
 5. Opdrachtgever zal alle persoonsgegevens van de Trainee, die voor en gedurende het project door High Select kenbaar worden gemaakt, met vertrouwelijkheid behandelen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy (in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming) verwerken.
 6. High Select zal zich verder houden aan haar privacy statement en Privacybeleid zoals opgenomen op haar website.

Artikel 13 / Overig

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten welke als resultaat van de werkzaamheden van de Trainee gedurende zijn/haar project voor Opdrachtgever ontstaan worden geacht toe te behoren aan Opdrachtgever.
 2. High Select neemt een projectomschrijving op in haar bedrijfsinformatie. Opdrachtgever staat High Select voorts toe de bedrijfsnaam en bedrijfslogo van Opdrachtgever ten behoeve van de website van High Select te gebruiken. Opdrachtgever staat bij deze aan High Select toe de diensten van High Select waarvoor door Opdrachtgever is gekozen en de aard daarvan openbaar te maken.
 3. Trainingen en/of cursussen die door Opdrachtgever worden aangeboden, al dan niet verplicht, aan de Trainee zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. De uren voor trainingen en/of cursussen zoals genoemd onder artikel 13 lid 3, die binnen de overeengekomen werktijd vallen, gelden als gewerkte uren en zullen overeenkomstig het Tarief doorberekend worden aan Opdrachtgever.

Artikel 14 / Toepasselijk recht en geschillen

 1. De Overeenkomst, en alle uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 / Wijziging, uitleg en vindplaats van de Voorwaarden

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.