Vandaag rondt Jonatham zijn High Select Traineeship bij High Select af! Een bijzondere periode van twee jaar waarin hij diverse projecten heeft uitgevoerd bij het St. Antonius ziekenhuis, GGZ Oost-Brabant, Leids Universitair Medisch Centrum en Fokus Wonen.

Jonatham begon zijn eerste project bij het St. Antonius ziekenhuis als Projectmedewerker NIAZ-Qmentum accreditatie.
Tijdens een proefaudit (juni 2018) en tijdens de heraccreditatie (november 2018) werd er getoetst of afspraken rondom het zorgproces daadwerkelijk in de praktijk worden nageleefd. Het belangrijkste doel van dit project was daarom het behalen van de accreditatie in november 2018. De rol van Jonatham in dit project bestond onder andere uit de stand van zaken ophalen bij de diverse betrokken afdelingen en de voortgang monitoren, actief afdelingen bezoeken om hen te ondersteunen bij vragen en samen zoeken naar antwoorden, afdelings- en teamhoofden helpen om de beschikbare informatie te bundelen en op papier te krijgen, een bijdrage leveren aan goede communicatie over het Qmentum programma op de afdelingen en het schrijven van algeheel beleid en protocollen.

Daarna startte hij in het team Kwaliteitszorg / Projectleider ‘Happy Paal’ bij GGZ Oost-Brabant. Binnen de organisatie was Jonatham onderdeel van het team Kwaliteitszorg. Dit team pakt alle zaken omtrent kwaliteit op binnen de organisatie. Binnen dit team hield Jonatham zich bezig met de acute psychiatrie, bijvoorbeeld bij crisissituaties. Tevens had Jonatham binnen enkele projecten omtrent cliënttevredenheid een rol als projectleider. Het doel van de projecten was enerzijds het creëren van overzicht en het duidelijk maken in welke netwerken GGZ Oost-Brabant te vinden is en anderzijds was het doel een monitor op te stellen, die gebruikt kan worden om informatie te vergaren en bij te sturen. In zijn rol als projectleider had Jonatham tevens het doel om een proces op te zetten wat gebruikt kan worden door de afdeling Kind & Jeugd.

Naast zijn project bij GGZ Oost-Brabant werkte hij als coördinatiegroep Realisatie Strategieplan bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Doel van het project was om de gemaakte afspraken omtrent strategie te realiseren. Daarnaast was het van belang om de strategische doelen te laten leven bij de werknemers en om te zorgen dat er verbinding ontstaat tussen de verschillende afdelingen binnen het academisch ziekenhuis. Dit werd gerealiseerd door o.a. een strategiekamer in te richten waar de doelen illustratief aan de muur hingen en waar men terecht kon met vergaderingen die te maken hadden met strategie.

Tot slot heeft hij zijn laatste project bij Fokus Wonen als Manager ADL-assistentie uitgevoerd. In deze rol treedt Jona na zijn Traineeship in dienst! Fokus Wonen wil bijdragen aan de praktische realisatie van woonconcepten voor mensen met een fysieke beperking, waardoor zij vrij, onafhankelijk en zelfstandig kunnen wonen en leven, als voorwaarde tot een volwaardige en ongehinderde maatschappelijke participatie, zoals voor ieder zónder functiebeperking. Daartoe stimuleert Fokus Wonen de bouw van zogenoemde Fokusprojecten en biedt zij ADL-assistentie van hoge kwaliteit in dergelijke projecten. De maatstaf voor de kwaliteit van dienstverlening is de klanttevredenheid. Personeelsleden worden uitgedaagd en getraind tot een professionele, klantvriendelijke en vraaggerichte wijze van dienstverlening in goede en gezonde arbeidsomstandigheden.

Twee jaar geleden stelde je jezelf voor waarin je het volgende aangaf: ‘Ik heet Jonatham, maar ik wil dat jullie mij Jona noemen’.
Beste Jona, bedankt voor je inzet de afgelopen twee jaar! Mooi om te zien hoe jij de afgelopen twee jaar gegroeid bent in je persoonlijke ontwikkeling en mooie projecten hebt uitgevoerd. Heel veel succes bij Fokus Wonen.

We houden contact!
Je collega’s van High Select