Klachtenregeling InCompany Traineeship High Select B.V.

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. High Select: High Select B.V., gevestigd aan de Hogebrinkerweg 8, 3871 KN Hoevelaken;
 2. Klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door werknemers van High Select. Danwel een klacht over (de kwaliteit van) de geleverde dienst door High Select;
 3. Opdrachtgever: De Organisatie die voor zijn werknemer(s) een InCompany Traineeship heeft ingekocht bij High Select.
 4. Deelnemer: Degene die deelneemt aan het door zijn werkgever ingekochte InCompany Traineeship.
 5. Klager: De Opdrachtgever of de Deelnemer die een klacht indient bij High Select;

Artikel 2

 1. De klager heeft het recht om over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen een klacht in te dienen bij High Select.
 2. Een gedraging en beslissing dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van High Select, wordt aangemerkt als een gedraging van High Select.
 3. De klager heeft het recht om over de kwaliteit van het Traineeship een klacht in te dienen bij High Select.

Artikel 3

Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een nauwkeurige omschrijving van de klacht;
 • de periode waarin de klacht is ontstaan.

Artikel 4

High Select bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen tien werkdagen.

Artikel 5

De behandeling van de klacht geschiedt door de directeur van High Select.

Artikel 6

 1. High Select is niet verplicht de klacht te behandelen indien:
  • de klacht reeds eerder is ingediend en die met inachtneming van deze klachtenregeling is behandeld;
  • de aanleiding van de klacht langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
  • die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechtelijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is dan wel onderworpen is geweest.
 2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 7

Aan degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 8

 1. High Select stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 9

 1. High Select handelt de klacht af binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift.
 2. High Select kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
 3. Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

Artikel 10

Zodra High Select naar tevredenheid van de klager de klacht heeft afgehandeld dan wel aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze klachtenregeling. High Select bevestigt in dat geval de overeengekomen afhandeling dan wel tegemoetkoming schriftelijk aan de klager. De klager op zijn beurt tekent de op schrift gestelde afhandeling dan wel de tegemoetkoming voor akkoord en retourneert deze vervolgens aan High Select.

Artikel 11

 1. High Select stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die High Select daaraan verbindt.
 2. Bij de kennisgeving wordt vermeld dat, indien klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht, klager dit binnen zes weken schriftelijk kan aangeven. In dat geval zal de klacht in handen gegeven worden van de heer Edward Dijxhoorn, Business. De heer Dijxhoorn is een zogenaamde MfN-registermediator, die zijn werkzaamheden uitvoert volgens de regels van het ‘mediationreglement voor de MfN-registermediator’ en conform de ‘gedragsregels voor MfN-registermediatior’. Deze MfN-registermediators vallen onder de Klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).
 3. De uitslag van de bemiddeling door de mediator is voor alle partijen bindend.

Artikel 12

High Select draagt zorg voor registratie van de ingediende schriftelijke klachten.

Artikel 13

 1. Gebruikmaken van deze klachtenregeling is voor klager kosteloos, met uitzondering van eventuele kosten voor (rechts)bijstand en kosten, die door klager t.b.v. de klachtenregeling gemaakt zijn, zoals kosten voor het verzenden van poststukken, telefoonkosten of kosten voor vervoer naar een hoorzitting. Deze zijn voor rekening van klager.
 2. Indien de klacht gedeeltelijk of geheel gegrond verklaard wordt, is High Select verplicht om Klager met terugwerkende kracht de kosten te vergoeden die Klager t.b.v. de praktische uitvoering van de klachtenregeling gemaakt heeft. Hieronder vallen nadrukkelijk niet de kosten voor (rechts)bijstand.
 3. Om voor een vergoeding zoals bedoeld in het tweede lid in aanmerking te komen, dient Klager een met bewijsstukken onderbouwd overzicht van gemaakte kosten te overleggen. Klager dient dit overzicht binnen 1 maand na de uitspraak schriftelijk of per e-mail aan High Select aan te leveren.

Artikel 14

 1. Deze regeling kan worden aangemerkt als “Klachtenregeling InCompany Traineeship High Select”.
 2. Deze regeling zal jaarlijks worden geëvalueerd door de directie van High Select en indien noodzakelijk worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie en/of nieuwe inzichten.
 3. Ongeacht deze regeling blijven de bepalingen gelden zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van High Select, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

Artikel 15

High Select zal klachten altijd vertrouwelijk behandelen. Medewerkers van High Select zijn verplicht tot geheimhouding.

Artikel 16

 1. Deze klachtenregeling is door High Select vastgesteld op 1 mei 2021.
 2. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 3. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 4. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland.