Projecten tijdens je Traineeship

Welke projecten voer jij uit tijdens je Traineeship?
Dat hangt natuurlijk helemaal af van je wensen en ambities!

 • Trainee bij Pharos

  Onderzoeker

  De Trainee heeft als onderzoeker bij Pharos onderzoek gedaan naar de reden waarom mensen vroegtijdig stoppen met vergoede gecombineerde leefstijlinterventies. De Trainee interviewde hiervoor leefstijlcoaches van deze interventies om de reden in kaart te brengen en mogelijke oplossingen hiervoor.

 • Trainee bij Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)

  Projectleider

  De Trainee was als projectleider bij de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) verantwoordelijk voor twee projecten. Binnen het eerste project is een adviesrapport opgeleverd voor beleidsmakers en ziekenhuis besturen met betrekking tot het voordoen van soortgelijke situaties, zoals de COVID-19 pandemie. Het tweede project focuste zich op uitkomstgerichte zorg binnen de darmkanker chirurgie.

 • Trainee bij Zorggroep Noordwest-Veluwe

  Beleidsmedewerker

  De Trainee was als beleidsmedewerker bij de Zorggroep Noordwest-Veluwe betrokken bij de implementatie van de Wet zorg en dwang. De Trainee was verantwoordelijk voor de planning en organisatie van verschillende activiteiten en bijeenkomsten voor het begeleiden van zorgmedewerkers bij de implementatie van de wet. De Trainee vormde hierbij de verbinding tussen de betrokken partijen.

 • Trainee bij KNMG

  Jurist

  De Trainee was als jurist bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) werkzaam op de afdeling Opleiding & Registratie. De Trainee werkte als jurist bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Hierbij was de Trainee betrokken bij de herregistratie van Artsen in het specialisten- of profielartsenregister.

 • Trainee bij Medirisk

  Compliance coördinator

  De Trainee was als 1e-lijns Compliance Coördinator bij MediRisk betrokken bij het bevorderen en het toezien op de naleving van externe en interne regels met betrekking tot de integriteit van de organisatie. Daarnaast ondersteunde de Trainee de eerste lijn en de directie door het opstellen van beleidsnotities, het implementeren van aanbevelingen en het uitvragen van toezichthouders.

 • Trainee bij Beweging 3.0

  Projectleider

  De Trainee ondersteunde als projectleider bij Beweging 3.0 bij projecten omtrent zorginnovatie. De Trainee was betrokken bij het project ‘Leefcirkels’, gericht op de vergroting van de bewegingsvrijheid van bewoners. De Trainee onderhield hierbij contact met betrokkenen, hield het overzicht, schreef het implementatieplan en rolde deze uit. Daarnaast ondersteunde de Trainee ook bij de andere lopende projecten rondom zorginnovatie.

 • Trainee bij PZNL

  Bestuursondersteuner en projectmedewerker

  De Trainee had bij de Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) de rol als bestuursondersteuner en projectmedewerker. Als bestuursondersteuner maakte de Trainee verslagen van externe vergaderingen binnen de organisatie, en gaf de Trainee advies bij bestuurlijke besluitvorming en strategische vraagstukken. Als Projectmedewerker was de Trainee verantwoordelijk voor de voortgang en effectieve communicatie van het project ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg’.

 • Trainee bij IZZ

  Projectleider en onderzoeker

  Als projectleider en onderzoeker bij IZZ had de Trainee verschillende verantwoordelijkheden. In de rol van projectleider was de Trainee verantwoordelijk voor de coördinatie van het project ‘Werk-Privébalans’. Daarnaast was de Trainee in de rol van onderzoeker verantwoordelijk voor het onderzoek bij het project ‘Effectmeting interventies psychosociale arbeidsbelasting bij UMC’s’.

 • Trainee bij Zorgspectrum

  Beleidsadviseur

  De Trainee vervulde als Beleidsadviseur bij Zorgspectrum taken binnen de Kwaliteits- en Communicatieafdeling. Voor Kwaliteit was de Trainee projectleider van projecten, beheerde de Trainee het kwaliteitsmanagementsysteem, en analyseerde en rapporteerde hij bij MIC’s. Voor communicatie plande de Trainee de content, zette de Trainee interne trainingen op en was de Trainee communicatieadviseur voor meerdere projecten.

 • Trainee bij NVAVG

  Beleidsmedewerker

  Als beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) focuste de Trainee zich binnen het team Kwaliteit op het professionaliseren van richtlijnontwikkeling. De Trainee bracht de inzet van leden rondom richtlijnontwikkeling in kaart, coördineerde de processen hieromheen en vernieuwde de procedure en werkwijze rondom richtlijnontwikkeling.

 • Trainee bij WWZ038

  Programmasecretaris

  Als Programmasecretaris bij Wonen, Welzijn, Zorg Zwolle (WWZ038) bood de Trainee ondersteuning bij de bestuurlijke overleggen en organiseerde ze de algemene ledenvergaderingen voor het netwerk bestaande uit zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Zwolle.

 • Trainee bij ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle

  Projectleider

  Binnen het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle was de Trainee Projectleider van het project ‘In verbinding’. De Trainee heeft gewerkt aan een nieuwe rolverdeling binnen de teams en onderzocht hoe de betrokkenheid van de leden verhoogd kon worden. Het doel hiervan was het doelmatiger functioneren van het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle.

 • Trainee bij Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

  Beleidsondersteuner

  De Trainee creëerde als beleidsondersteuner bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen verbinding tussen de werkgroepen binnen de vereniging. De Trainee ondersteunde bij vergaderingen, middels notulering en het uitvoeren van vervolgacties. Als overkoepelende thema’s zich voordeden legde de Trainee contact tussen de werkgroepen. Daarnaast ondersteunde de Trainee bij de implementatie van de nieuwe website

 • Trainee bij GGZ inGeest

  Projectleider

  De Trainee was projectleider bij de GGZ inGeest binnen het programma strategische personeelsplanning. Hierbij was de Trainee verantwoordelijk voor de implementatie en borging van het ontwikkeltraject voor basispsychologen. Daarnaast ondersteunde de Trainee ook bij de andere projecten onder het programma, zoals bij de uniforme functiemix en taakherschikking. Verder hield hij zich bezig met het verbeteren van het proces rondom stages.

 • Trainee bij Beweging 3.0

  Projectleider

  In de functie van projectleider bij Beweging 3.0 was de Trainee verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van een pilot Asset Tracking. Asset Tracking is het lokaliseren van hulpmiddelen in en over de organisatie op basis van tracksystemen.

 • Trainee bij SKIN Register

  Projectmanager en bestuursondersteuner

  In de dubbele rol was projectmanager en bestuursondersteuner bij het SKIN Register was de Trainee verantwoordelijk voor het ondersteunen, adviseren en informeren van het bestuur, het initiëren en uitvoeren van verbeteractiviteiten en -projecten, het meedenken bij de inrichten en optimaliseren van de werkprocessen op het gebied van algemene administratie en het klantcontact.

 • Trainee bij Stichting Samen Zorgen

  Beleidsadviseur

  De Trainee heeft in de functie van beleidsadviseur bij Stichting Samen Zorgen de organisatie geadviseerd en ondersteund bij de Ontwikkeling, implementatie, borging en toetsing van het (kwaliteits)beleid. Daarnaast heeft de Trainee de team- en zorgcoaches ondersteund bij relevante kwaliteitsthema’s en heeft de Trainee een bijgedragen geleverd aan het actualiseren van kwaliteitsdocumenten.

 • Trainee bij Viazorg

  Projectleider

  De Trainee was als Projectleider bij Viazorg betrokken bij de implementatie van het leertraject voor zorgtechnologie en digitalisering. De Trainee droeg dit leertraject over van de regio Gelderland naar de regio Zeeland. Hierbij stemde de Trainee het leertraject af op de behoeften van de regio. Tevens werkte de Trainee binnen het project samen met bestaande onderwijsorganisaties om zo draagvlak te creëren.

 • Trainee bij DOCK

  Projectondersteuner

  De Trainee was als Projectondersteuner bij DOCK betrokken bij het project ‘Sturen op Resultaat’, om de effectiviteit en de kwaliteit van de organisatie te verhogen/te borgen. De Trainee was verantwoordelijk voor de projectcommunicatie, -voortgang en -planning. Daarnaast werkte de Trainee aan de herindeling van de interne systemen, vormgeving van dashboards en het schrijven van de besturingscyclus. 

 • Trainee bij Pro Persona

  Projectmanager

  De Trainee heeft als projectmanager bij Pro Persona een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de HR-processen en het bevorderen van de algehele efficiëntie. De focus van de Trainee lag hierbij op het verkennen, coördineren en waar mogelijk bijdragen aan strategische HR-initiatieven die gericht zijn op het cultiveren van een positieve werkomgeving en het stimuleren van organisatieprestaties. 

 • Trainee bij Heliomare

  Portfoliomanager

  De Trainee was als portfoliomanager bij Heliomare verantwoordelijk voor het oprichten van een nieuw adviesorgaan, de Projectportfolio Raad (PPR). Daarnaast heeft de Trainee bijgedragen aan diverse projecten, waarbij de werkzaamheden bestonden uit het opstellen van projectdocumentatie, het rapporteren van voortgangen en het ondersteunen van het projectteam.

 • Trainee bij St. Antonius Ziekenhuis

  Projectleider

  De Trainee heeft als projectleider bij het St. Antonius Ziekenhuis bijgedragen aan de inventarisatiefase van het project ‘Realisatie Kort Verblijf’, in de vorm van het schrijven van het projectplan. Daarnaast heeft de Trainee ook een bijdrage geleverd aan het project ‘Juiste zorg, Juiste plaats, Juiste kosten’, waarbij de Trainee zich bezig hield met het capaciteitsprobleem. Ook heeft de Trainee een evaluatierapport over de samenwerking met een AI-softwarebedrijf geschreven.

 • Trainee bij Buurts

  Bestuurssecretaris

  De Trainee hield als bestuurssecretaris bij Buurts toezicht op gemaakte afspraken en lopende processen. Daarnaast hield de Trainee zich bezig met het inplannen van afspraken en het onderhouden van contact met de gemeente Haarlem. Ook hielp de Trainee bij HR-werkzaamheden, zoals het schrijven van de gedragscode, interne klachtenregeling en de klokkenluidersregeling.

 • Trainee bij ABR Zorgnetwerk Holland West

  Programmamedewerker

  De Trainee was als programmamedewerker bij het ABR Zorgnetwerk Holland-West betrokken bij de digitalisering. De Trainee heeft het regionaal risicoprofiel gedigitaliseerd en koppelde hierover de auditresultaten terug. Daarnaast maakte de Trainee de planningsoverzichten van meerdere themawerkgroepen en analyseerde de Trainee de beurzen waar het ABR-zorgnetwerk aanwezig was.

 • Trainee bij Huisartsenpost Amstelland

  Kwaliteitsmedewerker

  De Trainee bewaakte als kwaliteitsmedewerker bij Huisartsenpost Amstelland de voortgang van de stichting. De Trainee analyseerde hierbij de weekcijfers en controleerde of deze overeenkwamen met de protocollen. Vervolgens was de Trainee verantwoordelijk voor het schrijven van zowel de kwartaalverslagen als het jaarverslag. Daarnaast hielp de Trainee bij het opzetten van het nieuwe intranet in samenwerking met de afdeling ICT.

 • Trainee bij UMC Utrecht

  Projectmedewerker

  De Trainee heeft als projectmedewerker bij het UMC Utrecht een bijdrage geleverd aan de EPD-transitie van HiX 6.1 naar HiX 6.3. De trainee nam deel aan het team Opleidingen waar de trainee zich bezighield met de organisatorische en inhoudelijke kant van het project. 

 • Trainee bij Service Apotheek

  Projectmanager

  De Trainee heeft als projectmanager bij de Service Apotheek een bijdrage geleverd aan de projecten ‘Transitie visuele identiteit’ en ‘Medicatierol Samen’. Bij deze projecten was de Trainee zowel inhoudelijk als op organisatieniveau betrokken. Daarnaast heeft de Trainee meegeholpen met de organisatie van van de jaarlijkse landelijke dag voor apothekers en implementeerde de Trainee samen met collega’s Organisatie-breed de projectmanagementtool ‘Asana’.

 • Trainee bij Bartiméus

  Projectleider

  De Trainee was als projectleider bij Bartiméus betrokken bij de implementatie van diverse projecten, middels het opstellen van implementatieplannen. Dit met het doel om duurzame veranderingen en optimale kwaliteitsverbeteringen door te voeren in de organisatie. Daarnaast droeg de Trainee zorg voor de ‘Week van de implementatie’ waarvoor de Trainee verantwoordelijk was voor de marketing en communicatie.

 • Trainee bij St. Antonius Ziekenhuis

  Beleidsadviseur

  Het takenpakket van de Trainee is zeer divers en heeft zowel betrekking op ziekenhuisbrede trajecten als op afdelingsspecifieke initiatieven. Voorbeelden van de trajecten bij het St. Antonius ziekenhuis zijn: aandoeningsgericht werken, de geheugenpolikliniek, structurele huisvesting Covid, overlegstructuren en transmurale zorg. Als Trainee ondersteun je de managers en lever je een bijdrage aan het behalen van beoogde doelstellingen van de organisatie.

 • Trainee bij DOCK

  Bestuurssecretaris

  Als Bestuurssecretaris is de Trainee de rechterhand van de Bestuurder, het Directieteam en de Raad van Toezicht bij DOCK. Dit is een uitdagende, afwisselende functie met uiteenlopende taken, waaronder: het ondersteunen van de bestuurder en het directieteam en de Raad van Toezicht inzake de coördinatie, het bewaken van actiepunten en afspraken, het bijdragen aan de ontwikkeling van het strategisch beleid en het opstellen van (beleids)notities.

 • Trainee bij Ons welzijn

  Projectmedewerker

  Bij dit project is de Trainee o.a. verantwoordelijk voor: de organisatie helpen als Informatieanalist door het inventariseren van de bestaande en verwachte subsidieovereenkomsten met de gemeenten, het inventariseren van de beschikbare informatie en rapportages binnen ONS Welzijn om vervolgens de organisatie te adviseren.

 • Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) – Bestuursondersteuner

  Als Bestuursondersteuner bij PZNL is de Trainee verantwoordelijk voor het vaststellen van de agenda en de verslaglegging van verschillende overleggen van PZNL met interne en externe partners. Hiervoor werkt de Trainee nauw samen met leden van het bestuur van PZNL om zo een bijdrage te leveren aan de organisatorische en strategische overkoepeling van de strategie van PZNL.

 • Trainee bij Zorggroep Noordwest-Veluwe

  Beleidsmedewerker

  Als Beleidsmedewerker richt de Trainee zich onder andere op de implementatie van de Wet Zorg en Dwang binnen de Zorggroep. Daarnaast is de Trainee betrokken bij verschillende projecten van het Advies- en Behandelcentrum van de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Hier ondersteunt de Trainee diverse behandelaren bij projecten binnen hun eigen vakgebied.

 • Trainee bij Van Neynsel

  Projectmedewerker

  De Trainee is als Projectmedewerker betrokken bij het implementeren van een nieuwe werkwijze gebaseerd op de Sociale Benadering Dementie, welke is ontwikkeld door de Tao of Care. In deze rol bij van Neynsel, leert de Trainee veel over de impact van dementie op de levens van mensen met dementie en hun naasten.

 • Trainee bij Prodeba

  Projectmedewerker

  De Trainee houdt zich bezig met contractmanagement en contractbeheer van Prodeba. Zodra er een aanbesteding wordt gepubliceerd neemt de Trainee de gehele aanbesteding tot in detail door. Daarnaast houdt de Trainee aanbestedingsplatformen en gemeentelijke websites waar Prodeba contracten heeft lopen goed in de gaten.

 • Trainee bij GGNet

  Gezondheidsjurist

  Als Gezondheidsjurist is de Trainee betrokken bij de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) binnen GGNet. De Trainee adviseert het College van Geneesheer-directeuren over de uitvoering van deze wet en vertaalt de interne en externe ontwikkelingen rondom de landelijke implementatie van de Wvggz en Wet Zorg en dwang naar beleidsvoorstellen. Verder ondersteunt de Trainee leidinggevenden en behandelaars bij de implementatie en uitvoering van het juridisch beleid binnen de organisatie.

 • Trainee bij Karakter

  Opleidingscoördinator en Projectleider / Procesbegeleider

  Als Opleidingscoördinator van de P-opleiding (opleiding tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuropsycholoog) coördineert de Trainee de P-opleidingen die Karakter verzorgt en is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling. Naast de werkzaamheden als Opleidingscoördinator is de Trainee Projectleider/Procesbegeleider voor het landelijk onderzoeks- en veranderproject ‘Ketenbreed leren en werken aan tijdige inzet van passende jeugdhulp’.

 • Trainee bij GGZ Rivierduinen

  Algemeen Manager

  De Trainee is verantwoordelijk als Algemeen Manager voor twee locaties binnen het team Kind en Jeugd. Daarnaast werkt de Trainee het netwerkmodel uit voor het netwerk van ouderenzorg. Onderdeel van de uitwerking is een herkenbare positionering van GGZ Rivierduinen in het netwerk van de Zorg aan ouderen.

 • Trainee bij Gemeente Lopik

  Projectmedewerker

  De Trainee is één van de vijf teamleden van het Projectteam ‘Waardevol Lopik’. De voornaamste taak is het aantrekken en betrekken van de jongeren uit Gemeente Lopik bij het project. Daarnaast is de Trainee samen met de andere projectmedewerkers verantwoordelijk voor alles wat onder de noemer ‘Waardevol Lopik’ gebeurt. Tevens is de Trainee samen met een ander lid van dit projectteam grotendeels eindverantwoordelijk voor alle communicatie binnen het project. Leer verder: Van het maken van een magazine tot het managen van COVID-19.

 • Trainee bij Gemeente Renswoude

  Beleidsondersteuner Sociaal Domein

  De Trainee is gestart als beleidsondersteuner van het sociaal domein. Werkzaamheden variëren van het uitwerken van een collegevoorstel over het adviesrecht bij beschermingsbewind tot het maken van een opzet over welke thema’s van het sociaal domein gedeeld worden in het gemeenteblad. Daarnaast heeft de Trainee een brainstormgroep opgezet om na te denken over hoe eenzaamheid in de Gemeente Renswoude kan worden bestreden. Andere werkzaamheden zijn het uitzetten van het cliënttevredenheidsonderzoek van de Wmo en jeugd en deze resultaten interpreteren. Daarnaast houdt de Trainee zich bezig met het aanpassen van de huidige subsidieverordening, het opleveren van een nieuwe regeling, het aanpassen van de beschikking jeugd & Wmo en het schrijven van verschillende collegevoorstellen.

 • Trainee bij Amerpoort

  Beleidsmedewerker Expertisecentrum

  De Trainee ondersteunt in deze rol het Expertisecentrum en de directeur van Amerpoort met tactisch en strategische thema’s en legt de link met de operationele kant. Thema’s zoals positionering van het expertisecentrum in de organisatie en de verbinding van het expertisecentrum met de zorgteams zijn onderdeel van de werkzaamheden. De Trainee heeft hier diverse taken, zoals het bewaken van de voortgang van onderwerpen in relatie tot het MT en het voortouw nemen in verschillende projecten.

 • Trainee bij De Twentse Zorgcentra

  Projectmedewerker

  De Trainee is Projectleider bij De Twentse Zorgcentra van het Project: Toekomstverkenning Bureau Zeggenschap. Hierin is de Trainee verantwoordelijk voor de afstemming binnen de organisatie met o.a. andere projecten omtrent (mede)zeggenschap, raad van bestuur, medewerkers van BZ en andere belanghebbenden.

 • Trainee bij Acute Zorg Euregio

  Projectmedewerker

  De Trainee voert verschillende projecten uit bij Acute Zorg Euregio, waaronder een grootschalige inventarisatie naar digitale gegevensuitwisseling in de regio en het opstarten van een project om de uitstroom van specifieke patiënten uit de Spoedeisende Hulp te verbeteren.